fbpx

Summit 2022

Trzy dni wiedzy ekspertów oraz debat na temat branży MLM/DS. w Polsce i na świecie. Jedyne tego typu wydarzenie w naszym kraju!

Zapisz się

Regulamin sprzedaży internetowej

I. Informacje wstępne

 1. Sprzedaż internetowa https://cscglobaleducation.com/ prowadzona jest przez CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną pod nr KRS 0000889087 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5272956123, Regon: 388768619.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
  1. adres poczty elektronicznej: biuro@cscglobaleducation.com
  2. formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy to: 48 1050 1025 1000 0090 3236 6073
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Konsumentów oraz Przedsiębiorców.
 5. Regulamin obejmuje m.in. zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Sprzedawca – CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną pod nr KRS 0000889087 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5272956123, Regon: 388768619.
 3. Sklep Internetowy – strona internetowa https://cscglobaleducation.com/ prowadzona przez Sprzedawcę.
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. z dnia 16 maja 2019 r. Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
 5. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm.).
 6. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zarówno konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.
 9. Produkt – usługi i rzeczy które mogą być przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym w szczególności:
  1. Kursy/szkolenia,
  2. Bilety na wydarzenia organizowane przez Sprzedawcę,
  3. Książki.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 11. Umowa Zawarta Na Odległość – umowa, w tym Umowa Sprzedaży, zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość w ramach Sklepu Internetowego, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia skutkujące zawarciem Umowy Sprzedaży.
 13. Konto – dedykowany danemu Klientowi element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego, do którego może zalogować się poprzez wybranie ikony „Moje Konto/Zaloguj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” przez wskazanie nazwy użytkownika (adres e-mail) oraz ustanowionego hasła do Konta – tworzone dobrowolnie przez Klienta za pośrednictwem Formularza Rejestracji po wybraniu ikony „Moje Konto/Zaloguj” i wybraniu opcji „Zarejestruj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Stworzyć konto?”.
 14. Formularz Rejestracji – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu ikony „Moje Konto/Zaloguj” i wybraniu opcji „Zarejestruj” lub w Formularzu Zamówienia w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Stworzyć konto?”.
 15. Formularz Zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu ikony „Koszyk” i następnie wybraniu opcji „Zamówienie”, lub opcji „Zobacz Koszyk” i następnie wybraniu opcji „Przejdź do kasy”, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 16. Formularz Newsletter – formularz dostępny na stronie głównej Sklepu Internetowego lub w Koszyku oraz w części „Szczegóły płatności” po wybraniu opcji „Zamówienie” lub „Przejdź do kasy” w trakcie składania Zamówienia, umożliwiający Klientowi zawarcie umowy ze Sprzedawcą na usługę dostarczania informacji handlowej Sprzedawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z 13 grudnia 2018 r., Dz. U. 2019. poz. 123. ze zm.) oraz wyrażenie zgody przez Klienta na dostarczanie mu takiej usługi przez Sprzedawcę.
 17. Koszyk – element Sklepu Internetowego stanowiący listę Produktów wybranych przed dokonaniem Zamówienia, dostępny po wybraniu ikony „Koszyk” lub po zalogowaniu do Konta.
 18. Dzień Roboczy – wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową,
  2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
  3. włączona obsługa plików „cookies” oraz Javascript.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która umożliwia zapoznanie się przez niego z treściami znajdującymi się na stronie Sklepu Internetowego.  
 2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem zakupów w Sklepie Internetowym. Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym lub rozpoczęcie korzystania z innych usług Sklepu Internetowego, w tym niewymagających rejestracji, jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku zakupów w Sklepie Internetowym, Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania; nierozsyłania oraz nieumieszczania w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej; korzystania z treści Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego wynikające z: siły wyższej i innych nadzwyczajnych okoliczności, niedozwolonego działania osób trzecich, a także niespełnienia wymagań technicznych przez Klienta, o których mowa w pkt. III. Regulaminu.
 5. Przeglądanie przez Klienta asortymentu Produktów umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta. Złożenie Zamówienia przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym wymaga założenia Konta lub podania przez Klienta niezbędnych danych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres email (newsletter). Jeżeli Klient chce aktywować usługę newsletter, musi: wskazać w Formularzu Newsletter adres email, na który Sprzedawca ma przesyłać wyżej wymienione informacje handlowe; wyrazić zgodę na przesyłanie mu newslettera na wskazany adres e-mail poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Newsletter; zakończyć procedurę aktywowania usługi newsletter poprzez wybranie opcji „Zapisz” w Formularzu Newsletter. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na przesyłanie wyżej wymienionej informacji handlowej. Usługa przesyłania informacji handlowej zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy oświadczenia Klienta o cofnięciu zgody na przesyłanie mu informacji handlowej w formie newslettera: przez wybór odpowiedniego linku na końcu wiadomości email zawierającej newsletter; na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji); za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego.
 7. Klient może przesyłać Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego po wybraniu zakładki „Kontakt”.  
 8. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym, należy wypełnić Formularz Rejestracji i dokonać rejestracji. Do rejestracji niezbędne jest podanie adresu email oraz utworzenie hasła dla Konta. Umowa na świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia Sprzedawcy przez Klienta żądania usunięcia Konta: na adres email Sklepu Internetowego wskazany w pkt. I ppkt 2. lit. a) Regulaminu (z wykorzystaniem adresu email wskazanego przez Klienta w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji); za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego. Założenie Konta nie wymaga opłat. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 9. Informacje o Produktach umieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, wymiary oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

V. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient po zalogowaniu się do Konta składa Zamówienie poprzez: dodanie Produktu do Koszyka, wskazanie sposobu dostawy i płatności; wskazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiego dokumentu oraz ewentualnych uwag do złożonego Zamówienia.
 2. Dokonując zakupów bez rejestracji Klient składa Zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie Internetowym do Koszyka, a następnie wybiera opcję „Złóż zamówienie” wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji Zamówienia, tj.: imię, nazwisko/nazwa, telefon, adres, e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, jeśli Klient żąda wystawienia takiej faktury, oraz ewentualne uwagi do złożonego Zamówienia.
 3. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Procedurę złożenia Zamówienia kończy potwierdzenie przez Klienta dokonanie Zamówienia poprzez wybór opcji „Potwierdzam zamówienie” oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna dla złożenia Zamówienia.
 4. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona
  w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa Sprzedaży.
 5. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep Internetowy przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych lub gdy Klient opóźnia się z płatnością wobec Sprzedawcy. O odmowie realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta mailowo lub telefonicznie.

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

 1. Ceny Produktów są podane w walucie polskiej (PLN) i są cenami brutto (uwzględniającymi podatek VAT).
 2. Ostateczna kwota do zapłaty przez Klienta za zamówiony Produkt lub Produkty obejmuje cenę za dany Produkt lub Produkty oraz koszt przesyłki.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
  2. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  4. płatność przy odbiorze,
  5. płatność za pobraniem,
  6. płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy,
  7. płatności elektroniczne,
  8. płatność kartą płatniczą.
 1. Sprzedawca dostarcza Klientowi, według jego wyboru, paragon lub fakturę VAT.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku niedochowania wskazanego terminu przez Klienta, Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania Zamówienia na zasadach wskazanych w pkt. V. ppkt 6.,
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki – w przypadku niewypełnienia tego obowiązku przez Klienta, Sprzedawca ma prawo domowy wykonania Zamówienia na zasadach wskazanych w pkt. V. ppkt 6.,
  3. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru – w przypadku niedochowania wskazanego terminu przez Klienta, Sprzedawca ma prawo odmowy wykonania Zamówienia na zasadach wskazanych w pkt. V. ppkt 6.
 1. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w opisie Produktu znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego w sposób wybrany przez Klienta w treści Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy termin wskazany w opisie danego zamówionego Produktu. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami (za dodatkową opłata zaakceptowaną przez Klienta) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 2. Przez termin dostawy Produktu należy rozumieć dostarczenie zamówionych Produktów do Klienta. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych, nie później jednak niż w terminie 30 (trzydzieści) dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, kartą płatniczą lub płatność elektroniczna – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło przed godziną 12:00 Dnia Roboczego lub kolejnego Dnia Roboczego po dniu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, jeżeli uznanie nastąpiło po godzinie 12:00 Dnia Roboczego lub w weekend,
  2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta przed godziną 12:00 Dnia Roboczego lub od kolejnego dnia roboczego po dniu zawarcia Umowy Sprzedaży, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta po godzinie 12:00 Dnia Roboczego lub w weekend,
  3. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O przygotowaniu Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, konieczne jest wcześniejsze uiszczenie ceny za zamówione Produkty: przelewem, kartą płatniczą lub płatność elektroniczna,
  4. w przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin wskazany w opisie danego zamówionego Produktu.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu wskazane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Klient po otrzymaniu dostawy Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktu przez Klienta, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania/zaniechania przewoźnika.
 5. W przypadku wykonywania dostawy zamówionych Produktów w sposób określony w pkt. VI ppkt 3 lit. a) i b) Regulaminu, jeżeli Klient nie odbierze Zamówionych Produktów lub jeżeli nie odbierze ich w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania powiadomienia o gotowości Produktu do odbioru w przypadku odbioru osobistego, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę
  w trybie natychmiastowym lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych
  w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Produktu, o którym mowa w niniejszym podpunkcie oraz kosztu wysyłki Produktu.

VII. USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU PRODUKTÓW

 1. W przypadku zakupu Produktu, Klient będący Konsumentem ma ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, jeżeli Umowa Sprzedaży została zawarta jako Umowa Zawarta Na Odległość. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w punkcie VI nie dotyczy Przedsiębiorców.
 2. Bieg terminu określonego w ppkt 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku Umowy Sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony, termin wskazany w ppkt 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży za pomocą poczty tradycyjnej bądź elektronicznie poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I ppkt 2 lit. a) Regulaminu, a także za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego. Oświadczenie można złożyć wykorzystując wzór formularza, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – wykorzystanie tych wzorców nie jest to jednak obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową zawartą na odległość uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  2. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  4. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
  7. i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować
  w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży będącej Umową Zawartą Na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy wskazane w pkt. I. ppkt 1. Regulaminu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu, tj. czy Klient żąda: usunięcia wady lub wymiany na Produkt wolny od wad lub obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Załączenie paragonu lub faktury VAT dokumentującej zakup Produktu nie jest konieczne, ale ułatwi rozpatrzenie reklamacji.
 3. Klient nie jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi albo podmiot odpowiedzialny z tytułu rękojmi nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Klient może złożyć reklamację wykorzystując formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak korzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
  w terminie 14 (czternastu) dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione. Powyższe domniemanie nie ma zastosowania w stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami.
 6. W przypadku niektórych reklamacji Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć Produktów podlegających reklamacji.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: ul. ALEJA JANA PAWŁA II nr 27 00-867 WARSZAWA.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Ponadto zasady gwarancji jakości określone są w dokumencie (certyfikacie) dołączonym każdorazowo do zakupionego Produktu, na który została udzielona gwarancja. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Sprzedawca.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,
  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego
  3. w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  5. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określone w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona.
 12. Klientowi przysługuje prawo reklamacji Produktu z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży w ciągu 2 lat od daty wydania rzeczy bezpośrednio Klientowi.

VIII. POSTANOWIENA KOŃCOWE

 1. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczasowo umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn,
  w szczególności:
  1. zmiany przepisów prawa,
  2. zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie Internetowym zostaną zawiadomieni o zmianie Regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie Internetowym, licząc od chwili wejścia w życie nowego Regulaminu. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z wypowiedzeniem umowy na prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym. Ponadto odmowa akceptacji Regulaminu uniemożliwia zawieranie Umów Sprzedaży.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy
 8. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA: