fbpx

Summit 2022

Trzy dni wiedzy ekspertów oraz debat na temat branży MLM/DS. w Polsce i na świecie. Jedyne tego typu wydarzenie w naszym kraju!

Zapisz się

Regulamin szkoleń

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i stosowania się do postanowień regulaminu.

2. Przesłanie formularza on-line lub wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4. Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT. W przypadku firm zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie oświadczenia → dostępny w zakładce: Do pobrania »

5. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne oraz prośba o dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 5 dni przed zajęciami, należy nawiązać kontakt mailowy z Organizatorem.

6. W przypadku szkoleń/kursów weekendowych informacja dotycząca potwierdzenia/odwołania zostanie wysłana 8 dni przed planowanym rozpoczęciem.

7. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w szkoleniu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych) można dokonać przed otrzymaniem „potwierdzenia udziału w szkoleniu”. W przypadku rezygnacji po otrzymaniu „potwierdzenia udziału w szkoleniu” Uczestnik ponosi 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).

8. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

9. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do adresata.

10. Brak uiszczenia wpłaty i nie wzięcie udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczne z rezygnacją.

11. Faktura pro forma zostaje wystawiona w momencie potwierdzenia szkolenia oraz wysłana w oddzielnym mailu na wskazany adres e-mail.

12. Po zrealizowanym szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z przepisami wg ustawy o podatku VAT i przesłana poczta tradycyjną lub wysłana na wskazany adres e-mail, w przypadku wyrażenia zgody na wysłanie w formie elektronicznej.

13. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora 48 1050 1025 1000 0090 3236 6073, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu należy umieścić kod szkolenia podany w potwierdzeniu.

14. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika z tej samej firmy, nie później jednak niż 2 dni przed terminem szkolenia.

15. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

17. Uczestnicy na ostatnich zajęciach otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

18. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

19. Zasady składania reklamacji:

a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy biuro@cscglobaleducation.com, w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,
b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,
c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,

d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od Organizatora.

20. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO: CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną pod nr KRS 0000889087 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5272956123, Regon: 388768619. Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów handlowych i związanych z realizacją zamówienia. Przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.