fbpx

Summit 2022

Three days of expert knowledge about MLM/DS in Poland and abroad.

Sign up!

Privacy policy

W niniejszym dokumencie określamy zasady Polityki Prywatności w sklepie internetowym
https://cscglobaleducation.com/ (dalej: Sklep Internetowy) prowadzonym przez CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisaną pod nr KRS 0000889087 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 5272956123, Regon: 388768619 (dalej: Administrator).

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Zapewniamy, że dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO. Poniżej przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.

Słowa pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie, z którym możesz się zapoznać
w zakładce „Regulamin”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest CSC GLOBAL EDUCATION SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Jak można się z nami skontaktować?

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem mailowo na adres:  biuro@cscglobaleducation.com.

Skąd mamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie: w związku zawieranymi z nami Umowami Sprzedaży oraz innymi umowami; podczas Twojego kontaktu z nami, w tym w ramach procesu składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub innych umów; w związku z zezwoleniem na przesyłanie newslettera. Ponadto pozyskujemy otrzymane od Ciebie dane przy wymianie dokumentów takich jak: rachunki; faktury itp. Możemy także przetwarzać Twoje dane: dotyczące aktywności w Sklepie Internetowym, tj.: oglądane produkty, adresy IP, identyfikatory urządzeń; dane z plików cookie; dane dotyczące ilości czasu jaki poświęcasz na każdej z podstron. Przy czym zaznaczamy że pozyskujemy tylko takie dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych poniżej.

W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także jaki jest prawnie uzasadniony cel przetwarzania Twoich danych (jeżeli występuje)?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 1. podjęcia na Twoje żądanie czynności zmierzających do zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. zawarcia i wykonywania łączącej nas Umowy Sprzedaży oraz innych zawieranych przez nas umów, w tym w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie ich realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a także obsługi reklamacji oraz zwrotów, które do nas zgłaszasz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja
  z użytkownikami Sklepu Internetowego oraz obsługa zgłoszonych reklamacji i zwrotów przez Klientów),
 4. wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady; skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży oraz innych umów przez Konsumenta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 5. archiwizacji dokumentacji, w szczególności: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych w celu prowadzenia rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 6. przechowywania danych dla spełnienia przez nas tzw. obowiązku rozliczalności wynikającego z RODO i innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c) RODO),
 7. dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych),
 8. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, w szczególności: raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów oraz usług i podniesienia ich jakości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; prawnie uzasadniony cel: rozwój Sklepu Internetowego i podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),
 9. obsługi Klienta w szczególności poprzez jej dostosowanie do potrzeb zgłaszanych przez Ciebie, w celu przekazania odpowiednich informacji o naszych produktach, ofertach, promocjach, także poprzez zapisywanie danych w plikach „cookies”, gromadzenia danych ze stron www
  w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); prawnie uzasadniony cel: podniesienie jakości usług; ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego),
 10. prowadzenia komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Sklepu Internetowego za Twoją wyraźną zgodą, w szczególności w zakresie: przedstawienia oferty Sklepu Internetowego, informacji o produktach, ofertach, promocjach, w tym przesyłanie newslettera, w zależności od Twojej decyzji – za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Dbamy o poufność Twoich danych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji Sklepu Internetowego oraz Administratora, dane osobowe możemy udostępniać:

 1. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy wykonują pracę w naszym imieniu i/lub na naszą rzecz w ramach działalności Administratora,
 2. podmiotom wspierającym nas w naszej działalności na nasze zlecenie oraz dostawcom usług na naszą rzecz, takim jak:
  1. dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne
  2. i organizacyjne, w tym wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  3. w szczególności takim, którzy świadczą usługi płatnicze, kredytowe, pośredniczą
  4. w usługach e-commerce, dostawcom poczty elektronicznej, hostingu oraz narzędzi analitycznych na potrzeby marketingu,
  5. dostawcom usług kadrowo-płacowych oraz rachunkowo-księgowych,
  6. dostawcom usług prawnych i doradczych,
  7. osobom przez Ciebie upoważnionym,
  8. organom administracji publicznej lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem realizacji ciążących na nas obowiązków, np. takim jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, organy samorządu terytorialnego,
  9. innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Administrator udostępnia Twoje dane osobowe jednemu z ww. podmiotów tylko w przypadku istnienia celu przetwarzania zgodnego z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu.

Czy podanie nam danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług, w tym zawarcia z Tobą Umowy Sprzedaży.

Powyższe nie dotyczy danych jak: imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu – podawanych
w celu komunikacji marketingowej za Twoją zgodą. Nieudzielenie zgody w tym zakresie nie uniemożliwia świadczenia usług na Twoją rzecz przez Administratora, w tym nie stanowi przeszkody, żeby zawrzeć z Tobą Umowy Sprzedaży.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługują Ci takie prawa jak: prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych, jak również prawo do: sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, przeniesienia Twoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile określone przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody.

Ponadto w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, masz także prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umów zawartych z Tobą, a także po ich zakończeniu w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń bądź dla celów dowodowych w przypadku zgłoszenia roszczeń względem Administratora, przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia danego roszczenia.

Dane przechowywane w celach podatkowych i rachunkowych przetwarzamy przez 5 lat począwszy od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Dane przechowywane za Twoją zgodą w celach marketingowych przechowujemy od chwili wyrażenia przez Ciebie zgody do momentu jej cofnięcia, nie dłużej niż czas trwania celu, dla którego te dane zostały pozyskane. Z tym, że dane osobowe niezalogowanych Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików “cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie w Twoim urządzeniu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

W związku z możliwością korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego działalność udostępnianych np. przez firmę Google Inc. oraz Facebook Ireland Limited, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku gdyby Twoje dane zostały przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia prawne, w tym standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku przekazania danych
z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do USA niektóre podmioty (w tym np. Google, Facebook, Instagram) zapewniają wysoki stopień ochrony danych osobowych w ramach programu Privacy Shield.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży czy też korzystania z usług dostępnych w Sklepie Internetowym. Skutkiem profilowania może być np.: przyznanie Ci rabatu, przysłanie Ci kodu rabatu lub oferty produktu, który może Cię interesować, przypomnienie o niedokończonych zakupach, zaproponowanie innych warunków Umowy Sprzedaży w stosunku do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Stosowane przez nas profilowanie nie powoduje wobec Ciebie żadnych skutków prawnych. Mimo profilowania nadal masz możliwość podejmowania swobodnie decyzji czy chcesz skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym. Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania użytkownika na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez: dodanie konkretnego Produktu do Koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym.

Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub
w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Masz też prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

Pliki „cookies”

Sklep Internetowy posługuje się również plikami „cookies”, które są zapisywane na Twoim urządzeniu. Pliki te są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego urządzenia, zaś użytkownik urządzenia pozostaje anonimowy. Pliki dostarczają nam informacji o Twojej aktywności w celach: statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu Internetowego i korzystaniu z poszczególnych podstron Sklepu Internetowego; dobrania oferty do Twoich potrzeb; optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego; zapamiętywania Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia; zapamiętywania danych wskazywanych przez Ciebie w Zamówieniu, formularzu kontaktowym lub przy logowaniu. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach „cookies” podczas korzystania przez Ciebie ze strony Sklepu Internetowego.

Możesz w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania plików „cookies” poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę zgodną
z indywidualnymi preferencjami. Szczegółowe informacje w tym zakresie udzielają dostarczyciele poszczególnych przeglądarek internetowych. Przy czym zaznaczamy, że wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” w Twojej przeglądarce internetowej może uniemożliwić lub utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. oraz z usług Facebook Analytics, w tym Facebook Piksel, dostarczanych przez firmę Facebook Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym oraz na profilach Sklepu Internetowego w serwisach: Facebook oraz Instagram. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego czy profil Sklepu Internetowego w serwisach: Facebook oraz Instagram. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak: źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne, demograficzne i zainteresowania. 

Możesz w każdym momencie zablokować możliwość udostępniania Twoich danych przez kogokolwiek, w tym Administratora, informacji o Twojej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – poprzez zainstalowanie odpowiedniej „wtyczki” do Twojej przeglądarki internetowej udostępnianej zarówno przez Google jak i Facebook (w tym Instagram) bezpłatnie na stronach internetowych tych podmiotów.

Uwagi końcowe

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, abyś po przejściu na inne strony internetowe, zapoznał się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.